Pacientove pravice in dolžnosti

Pohvale in pritožbe

Vaše mnenje glede našega dela je zelo dobrodošlo, saj nam pomaga, da za naše paciente poskrbimo čim bolj celovito in kakovostno ter tako prispevamo k večjemu zadovoljstvu vseh, tako pacientov kot zaposlenih.

Upamo, da se boste v pri nas počutili prijetno in prepričani smo, da bo naše osebje storilo vse, da bo temu res tako. Včasih pa vendarle lahko pride do nesporazuma ali pa morda ne boste zadovoljni z našim delom in bi nas radi o tem obvestili. Vašo pritožbo bomo obravnavali resno in v nobenem smislu ne bo vplivala na vaše prihodnje zdravljenje pri nas.

V kolikor menite, da so vam bile ob zdravstveni storitvi kršene pravice ali imate pritožbe v zvezi s katerokoli zdravstveno storitvijo ali s kom od zaposlenim v našem podjetju, lahko vložite zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic ali pritožbo na naslednje načine:

 • direktorju ZVONETU NOVINI po elektronski pošti na naslov zvone.novina@geambulanta.si, ustno ali pisno na naslov: Erjavčeva 29, 5000 Nova Gorica.

Pomembno je, da nas o neljubem dogodku obvestite čim prej. Če se pritožujete v imenu nekoga tretjega, bomo morali pred tem pridobiti njegovo pisno dovoljenje, da vam lahko posredujemo katere koli podatke o njegovem zdravljenju. Pri preverjanju dogodkov nam bo zelo pomagalo, če nam boste v pritožbi napisali ime pacienta ter letnico rojstva, ime zdravnika ali drugega sodelavca, na katerega se pritožba nanaša ter opis, datum in čas dogodka.

PRVA OBRAVNAVA KRŠITEV PACIENTOVIH PRAVIC

Rok za vložitev zahteve za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic je:

 • Zaradi neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev najpozneje petnajst (15) dni od domnevne kršitve.
 • Zaradi neustreznega ravnanja zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev pri nudenju zdravstvene oskrbe najpozneje v tridesetih (30) dneh po končani zdravstveni oskrbi.
 • V treh (3) mesecih po preteku rokov iz prejšnjih odstavkov, če ste za kršitev izvedeli kasneje oz. so se posledice kršitve pokazale kasneje.

PRITOŽBA PACIENTA

Vlagatelj sme pritožbo vložiti kadarkoli in ni omejen z rokom. Zaradi učinkovitejšega reševanja pritožbe je zaželeno, da se pritožba vloži neposredno po nastanku razloga za pritožbo oz. v razumnem roku, ko je še možno obravnavati dogodek.

Prve zahteve in pritožbe se rešujejo v skladu z določbami Zakona o pacientovih pravicah. Morebitne pritožbe bomo obravnavali z vso resnostjo, saj želimo, da bi bili z našimi storitvami zadovoljni.

Pravice in dolžnosti pacientov

V GE ambulanti vam, v skladu z določili Zakona o pacientovih pravicah (Ur.l.RS št. 55/17, v nadaljevanju ZPacP) in na njegovi podlagi sprejetih predpisov, zagotavljamo uresničevanje pravic z namenom, da bi na ta način prispevali k večji kakovosti zdravstvenih storitev in oskrbe, ki vam jih v naši ambulanti nudimo.
Zakon o pacientovih pravicah poleg pravic pacientov vsebuje tudi določila o pacientovih dolžnostih, ki so prav tako navedena v nadaljevanju.

PACIENTOVE PRAVICE, KI JIH UREJA 5. ČLEN ZPACP

 • pravica do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev,
 • pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi,
 • pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev,
 • pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe,
 • pravica do spoštovanja pacientovega časa,
 • pravica do obveščenosti in sodelovanja,
 • pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju,
 • pravica do upoštevanja vnaprej izražene volje,
 • pravica do preprečevanja in lajšanja trpljenja,
 • pravica do drugega mnenja,
 • pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo,
 • pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov,
 • pravica do obravnave kršitev pacientovih pravic,
 • pravica do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic.

PACIENTOVE DOLŽNOSTI, KI JIH UREJA 54. ČLEN ZPACP

Za doseganje kakovostne in varne zdravstvene oskrbe je pacient, glede 54. člen ZpacP, dolžan:

 • dejavno sodelovati pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja,
 • v času bolezni ravnati v skladu s prejetimi strokovnimi navodili in načrti zdravljenja, v katere je ustno oziroma pisno privolil,
 • dati pristojnemu zdravniku in drugim pristojnim zdravstvenim delavcem oziroma zdravstvenim sodelavcem vse potrebne in resnične informacije v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem, ki so mu znane in so pomembne za nadaljnjo zdravstveno oskrbo, zlasti podatke o svojih sedanjih in preteklih poškodbah ter boleznih in njihovem zdravljenju, boleznih v rodbini, morebitnih alergijah in zdravilih, ki jih uživa,
 • obvestiti zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce o nenadnih spremembah zdravstvenega stanja, ki se pojavijo med zdravljenjem,
 • biti obziren in spoštljiv do zasebnosti in drugih pravic drugih pacientov ter zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev,
 • spoštovati objavljene urnike, hišni red in predpisane organizacijske postopke izvajalcev zdravstvenih storitev,
 • pravočasno obvestiti izvajalca zdravstvenih storitev o morebitnem izostanku na pregled ali zdravljenje.

Zastopnik pacientovih pravic za območje Nova Gorica

g. DUŠAN ŽORŽ

Prostori NIJZ, Območna enota Nova Gorica, Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, 5000 Nova Gorica

Tel. številka: 051 331 508, elektronska pošta: dusan.zorz@nijz.si

Uradne ure v pisarni: ponedeljek od 12:00 do 18:00, četrtek od 12:00 do 18:00

Uradne ure po telefonu 051 331 508: sreda od 10:00 do 14:00

 

V Skupini Diagnostični center Bled smo tudi oblikovali Plakat Pravice in dolžnosti pacientov

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Outdated Browser

×